Trường Mn Sen Hồng có 3 điểm lớp: 

- Điểm trung tâm giồm 4 phòng học lầu. Đặt tại ấp Ngô Kim

- Điểm lẻ 8 phòng học lầu. Đặt tại ấp Xẻo Gừa

- Điểm lẻ NTĐ